Project

General

Profile

Statistics
| Branch: | Revision:

root / env / lib / python2.7 / site-packages / django / contrib / admin / locale / vi / LC_MESSAGES / djangojs.po @ 1a305335

History | View | Annotate | Download (5.14 KB)

1
# This file is distributed under the same license as the Django package.
2
#
3
# Translators:
4
# Jannis Leidel <jannis@leidel.info>, 2011.
5
# Tran <hongdiepkien@gmail.com>, 2011.
6
# Vuong Nguyen <autalpha@gmail.com>, 2011.
7
msgid ""
8
msgstr ""
9
"Project-Id-Version: Django\n"
10
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11
"POT-Creation-Date: 2012-03-23 02:36+0100\n"
12
"PO-Revision-Date: 2012-03-08 10:42+0000\n"
13
"Last-Translator: Vuong Nguyen <autalpha@gmail.com>\n"
14
"Language-Team: Vietnamese (http://www.transifex.net/projects/p/django/"
15
"language/vi/)\n"
16
"Language: vi\n"
17
"MIME-Version: 1.0\n"
18
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0\n"
21

  
22
#: static/admin/js/SelectFilter2.js:45
23
#, c-format
24
msgid "Available %s"
25
msgstr "Có sẵn %s"
26

  
27
#: static/admin/js/SelectFilter2.js:46
28
#, c-format
29
msgid ""
30
"This is the list of available %s. You may choose some by selecting them in "
31
"the box below and then clicking the \"Choose\" arrow between the two boxes."
32
msgstr ""
33

  
34
#: static/admin/js/SelectFilter2.js:53
35
#, c-format
36
msgid "Type into this box to filter down the list of available %s."
37
msgstr ""
38

  
39
#: static/admin/js/SelectFilter2.js:57
40
msgid "Filter"
41
msgstr "Lọc"
42

  
43
#: static/admin/js/SelectFilter2.js:61
44
msgid "Choose all"
45
msgstr "Chọn tất cả"
46

  
47
#: static/admin/js/SelectFilter2.js:61
48
#, c-format
49
msgid "Click to choose all %s at once."
50
msgstr ""
51

  
52
#: static/admin/js/SelectFilter2.js:67
53
msgid "Choose"
54
msgstr ""
55

  
56
#: static/admin/js/SelectFilter2.js:69
57
msgid "Remove"
58
msgstr "Xóa"
59

  
60
#: static/admin/js/SelectFilter2.js:75
61
#, c-format
62
msgid "Chosen %s"
63
msgstr "Chọn %s"
64

  
65
#: static/admin/js/SelectFilter2.js:76
66
#, c-format
67
msgid ""
68
"This is the list of chosen %s. You may remove some by selecting them in the "
69
"box below and then clicking the \"Remove\" arrow between the two boxes."
70
msgstr ""
71

  
72
#: static/admin/js/SelectFilter2.js:80
73
msgid "Remove all"
74
msgstr ""
75

  
76
#: static/admin/js/SelectFilter2.js:80
77
#, c-format
78
msgid "Click to remove all chosen %s at once."
79
msgstr ""
80

  
81
#: static/admin/js/actions.js:18 static/admin/js/actions.min.js:1
82
msgid "%(sel)s of %(cnt)s selected"
83
msgid_plural "%(sel)s of %(cnt)s selected"
84
msgstr[0] " %(sel)s của %(cnt)s được chọn"
85

  
86
#: static/admin/js/actions.js:109 static/admin/js/actions.min.js:5
87
msgid ""
88
"You have unsaved changes on individual editable fields. If you run an "
89
"action, your unsaved changes will be lost."
90
msgstr ""
91
"Bạn chưa lưu những trường đã chỉnh sửa. Nếu bạn chọn hành động này, những "
92
"chỉnh sửa chưa được lưu sẽ bị mất."
93

  
94
#: static/admin/js/actions.js:121 static/admin/js/actions.min.js:6
95
msgid ""
96
"You have selected an action, but you haven't saved your changes to "
97
"individual fields yet. Please click OK to save. You'll need to re-run the "
98
"action."
99
msgstr ""
100
"Bạn đã lựa chọn một hành động, nhưng bạn không lưu thay đổi của bạn đến các "
101
"lĩnh vực cá nhân được nêu ra. Xin vui lòng click OK để lưu lại. Bạn sẽ cần "
102
"phải chạy lại các hành động."
103

  
104
#: static/admin/js/actions.js:123 static/admin/js/actions.min.js:6
105
msgid ""
106
"You have selected an action, and you haven't made any changes on individual "
107
"fields. You're probably looking for the Go button rather than the Save "
108
"button."
109
msgstr ""
110
"Bạn đã lựa chọn một hành động, và bạn đã không thực hiện bất kỳ thay đổi nào "
111
"trên các trường. Có lẽ bạn đang tìm kiếm nút bấm Go thay vì nút bấm Save."
112

  
113
#: static/admin/js/calendar.js:26
114
msgid ""
115
"January February March April May June July August September October November "
116
"December"
117
msgstr ""
118
"Tháng một Tháng hai Tháng ba Tháng tư Tháng năm Tháng sáu Tháng bảy Tháng "
119
"tám Tháng chín Tháng mười Tháng mười một Tháng mười hai"
120

  
121
#: static/admin/js/calendar.js:27
122
msgid "S M T W T F S"
123
msgstr "S M T W T F S"
124

  
125
#: static/admin/js/collapse.js:8 static/admin/js/collapse.js.c:19
126
#: static/admin/js/collapse.min.js:1
127
msgid "Show"
128
msgstr "Hiện ra"
129

  
130
#: static/admin/js/collapse.js:15 static/admin/js/collapse.min.js:1
131
msgid "Hide"
132
msgstr "Dấu đi"
133

  
134
#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:49
135
#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:85
136
msgid "Now"
137
msgstr "Bây giờ"
138

  
139
#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:53
140
msgid "Clock"
141
msgstr "Đồng hồ"
142

  
143
#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:81
144
msgid "Choose a time"
145
msgstr "Chọn giờ"
146

  
147
#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:86
148
msgid "Midnight"
149
msgstr "Nửa đêm"
150

  
151
#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:87
152
msgid "6 a.m."
153
msgstr "6 giờ sáng"
154

  
155
#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:88
156
msgid "Noon"
157
msgstr "Buổi trưa"
158

  
159
#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:92
160
#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:204
161
msgid "Cancel"
162
msgstr "Hủy bỏ"
163

  
164
#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:144
165
#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:197
166
msgid "Today"
167
msgstr "Hôm nay"
168

  
169
#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:148
170
msgid "Calendar"
171
msgstr "Lịch"
172

  
173
#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:195
174
msgid "Yesterday"
175
msgstr "Hôm qua"
176

  
177
#: static/admin/js/admin/DateTimeShortcuts.js:199
178
msgid "Tomorrow"
179
msgstr "Ngày mai"